Predaj firmy je dosť zložitá záležitosť

Obchodný zákonník či iné osobitné právne predpisy upravujú postup likvidácie s.r.o., kedy dochádza aj k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov subjektu, ktorý je v likvidácii. Ide o náročný proces nielen z právneho, ale aj časového hľadiska, na ktorý nadväzuje komplex ekonomických a právnych vzťahov. Tieto vzťahy majú za úlohu definitívne vyriešiť právne pomery v oblasti majetkov firmy v likvidácii bez právneho nástupcu. Tomto procese je nutné dodržať zákony a pravidlá likvidacia firmy či povinnosti súvisiace s daňami, účtovníctvom a podobne, a tak by bolo vhodné obrátiť sa na odborníkov.

accepting-credit-cards-from-brown-purse-pay-goods_1150-18766

Zlikvidovať s.r.o. je možné pri dodržaní správneho postupu. Je rozdelená na tri základné etapy, a tie sa skladajú z čiastkových krokov:

-Najprv je nutné prijať rozhodnutie o zrušenie firmy a o začatí jej likvidácie. Podľa zákona sa spoločnosť

dostáva do likvidácie dňom svojho zániku, a to nastáva v deň, keď o tom rozhodne uznesenie valného zhromaždenia s.r.o. Potom sa vyhotoví zápisnica, ktorej súčasťou bude podpisový vzor likvidátora a tiež spoločenská zmluva, ktoré odzrkadlia všetky zmeny prijaté valným zhromaždením. Každá firma, ktorá má záujem o likvidáciu, musí zistiť svoj účtovný stav mimoriadnou uzávierkou.

man-642063_1920

-Nasleduje samotná likvidácia, ktorej krokom je zápis spoločnosti do OR a pripíše sa dodatok „v likvidácii“ spolu s osobou, ktorá má oprávnenie vykonávať všetky kroky k úspešnej likvidácii s.r.o. Veriteľov vyzve, aby v lehote do 3 mesiacov prejavili záujem o svoje pohľadávky, a tento fakt oznámi aj daňovému úradu, zverejňuje aj výzvy v Obchodnom vestníku.

-Tretím krokom je ukončenie procesu likvidácie. Teraz má likvidátor viacero povinností, musí vypracovať konečnú správu, urobiť účtovnú uzávierku a pripraviť návrh rozdelenia zostatku medzi ostatných spoločníkov. Valné zhromaždenie tieto dokumenty musí schváliť, až potom môže likvidátor podať návrh na výmaz z OR. K nemu treba doložiť súhlas správcu dane a všetky potrebné listiny. Po vypracovaní konečnej správy a zápisnice z valného zhromaždenia je možné podať návrh na vymazanie s.r.o. z Obchodného registra.

Po týchto krokoch už s.r.o. nevlastníte, nový majiteľ má možnosť začať podnikať podľa svojich predstáv.